Thực vật có hoa

Chương 1:
Giới thiệu về Phân loại và hệ thống học Thực vật
Phân loại thực vật, hệ thống thực vật, giá trị của thực vật có hoa
Chương 2:  
Lịch sử phát triển cua Phân loại học thực vật có hoa
Loài và sự hình thành của Loài
Loài, sự hình thành loài, chọn lục từ nhiên, lai tạo, thể đa bội, tự phát sinh
Tiến hóa và hệ thống sinh giới
Tiến hóa, hệ thống sinh giới, chiến lược tiến hóa, thích ứng, phân chia sinh giới, tiến hóa không đồng đều
Những nguyên tắc trong phân loại
Ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài
Nguồn các bằng chứng phân loại
Giải phẫu so sánh, phôi học, tế bào học, hạt phấn, hóa phân loại, miễn dịch, địa lý sinh vật, sinh lý  sinh hóa, miễn dịch
Các phương pháp phân loại
Phương pháp phân loại, nhiễm sắc thể, tế bào, izoenzym, giải phẫu
Nguồn gốc và phân loại cây có hoa (Anthophyta) hay cây Hạt kín (Angiospermae)
Nguồn gốc cây có hoa, phân loại cây có hoa, cây hạt kín 
XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ PHÒNG MẪU CÂY KHÔ (HERBARIUM)
Thu mẫu, ép mẫu, cây khô, xử lý mẫu, phòng mẫu
Phương pháp xác định tên cây
Xác định tên cây, mô tả cây
 
 Note: Download chương nào xin mời kích vào chương đó.
 
 
 
 
Share on :