Giáo trình: Quản lý chất thải rắn sinh hoạtMục lục:
Chương 1: Tổng quan về hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Chương 2: Nguồn phát sinh, thành phần, tính chất chất thải rắn sinh hoạt
Chương 3: Tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt
Chương 4: Phân loại, lưu trữ và xử lý sở bộ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Chương 5: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt
Chương 6: Trung chuyển và vận chuyển
Chương 7: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Chương 8: Tái sinh và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt
Chương 9: Bãi chôn lấp

Tài Liệu: Download
Share on :