Giám Sát Môi Trường Không KhíNgày 08 tháng 12 năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường thay thế cho Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006.
Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn cụ thể hơn về công tác thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường định kỳ. Tại Phụ lục 4 Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có chương trình quản lý và giám sát môi trường, nhằm quản lý, giám sát các vấn đề bảo vệ môi trường và các chất thải phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng các công trình của dự án và trong quá trình dự án đi vào vận hành.

Tài Liệu: Download
Share on :