Công nghệ Xử Lý chất Thải Rắn

Chất thải rắn vẫn là vấn đề đau đầu của các nhà khoa học Môi Trường. Đối với từng loại chất thải đều phải có một quy trình xử lý khác nhau để đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh. Nhằm cung cấp tài liệu cho các nhà nghiên cứu Môi Trường, Bài viết cung cấp tổng hợp các công nghệ xử lý chất thải Rắn đảm bảo vệ sinh an toàn cho môi trường.
Tài Liệu: Download
Share on :