Tiềm năng bản đồ của Ảnh vệ tinh

Tiềm năng bản đồ của ảnh vệ tinh. Với công nghệ GIS hiện nay thì hoàn toàn có thể từ tấm ảnh về tinh biến thành bản đồ dạng số hóa. Độ phân giải bản đồ quyết định độ chính xác của bản đồ. Với độ phân giải càng cao thì bản đồ càng chi tiết và chính xác và ngược lại độ phân giải thấp thì càng thiếu chính xác. Độ lớn pixel thực địa GSD của AVT-ĐPGC là tham số quan trọng trước tiên để đánh giá tiềm năng bản đồ của ảnh vệ tinh. ...
 Tài Liệu
Share on :