Tập bản đồ kinh tế - xã hội Việt Nam

Tập bản đồ Kinh tế Xã hội Việt Nam là một bộ các bản đồ giới thiệu bao quát toàn diện các mặt kinh tế xã hội của dân cư Việt Nam. Lần đầu tiên số liệu tổng điều tra dân số được trình bày dưới dạng bản đồ với mức độ phân tích theo không gian ở cấp độ cao: tất cả các bản đồ dựa vào số liệu tổng điều tra dân số trong tập bản đồ này đều thể hiện các chỉ tiêu ở cấp xã. Mức độ phân tích này cung cấp cho người đọc bức tranh chi tiết về mô hình không gian của dân số, giáo dục và điều kiện sống.
Tài liệu: Download Eg
Share on :