quản lý khu bảo tồn thiên nhiên

Tri qua hơn bn thp k hình thành và phát trin, đến nay h thng khu bo tn thiên nhiên ca Vit nam gm 164 khu rng đc dng (bao gm 30 Vườn Quc Gia, 69 khu d tr thiên nhiên, 45 khu Bo v cnh quan, 20 khu nghiên cu thc nghim khoa hc) và 03 khu bo tn bin cha đng các h sinh thái, cnh quan đc trưng vi giá tr đa dng sinh hc tiêu biu cho h sinh thái trên cn, đt ngp nước và trên bin đã và đang được xây dng trên khp các vùng, min c nước. Đây là nhng tài sn thiên nhiên quý báu không ch có giá tr trước mt cho thế h hôm nay mà còn là di sn ca nhân loi mãi mãi về sau
Tài Liệu: Download


Share on :