Cải tạo bảo vệ và sử dụng đất

Đất là nguồn tài nguyên quý giá. Cho đến nay hiện trạng sử dụng đất không hợp lý là nguyên nhân làm cho tài nguyên này ngày một cạn kiệt và có chiều hướng suy thoái. Để sử dụng tài nguyên đất bền vững thì việc cải tạo bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này là hết sức cần thiết. Nhằm cung cấp kiến thức để sử dụng hợp lý tài nguyên đất tôi xin cung cấp tài liệu "Cải tạo bảo vệ và sử dụng đất"
Tài liệu: Download
Share on :