Bản đồ địa hình 1:250.000 VN

BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
Bản đồ địa hình là bản vẽ thu nhỏ dạng địa hình, địa vật trên mặt đất lên giấy theo một quy tắc toán học và tỷ lệ nhất định dựa trên cơ sở những số liệu đo đạc ngoài thực địa kết hợp với công tác ở trong phòng.
Tuỳ theo tỷ lệ và mục đích sử dụng bản đồ mà người ta có thể bỏ bớt, lược đi hoặc thêm vào một số các yếu tố địa hình, địa vật.
Các yếu tố nội dung bản đồ địa hình được chia thành 7 nhóm lớp theo 7 chuyên đề là: Cơ sở toán học, Thủy hệ, Địa hình, Dân cư, Giao thông, Ranh giới và Thực vật. Các yếu tố thuộc một nhóm lớp được vẽ thành một file riêng. Trong một nhóm lớp, các yếu tố nội dung lại được sắp xếp theo từng lớp. Cơ sở của việc phân chia nhóm lớp và lớp là các qui định về nội dung bản đồ địa hình trong "Ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000 và 1:5000" ban hành năm 1995.
Các bạn có nhu cầu du lịch, khảo sát, hoặc đi "chấm" GPS có thể tải những bản đồ loại này về, nắn vào OZI sài đỡ, bản đồ tuy cũ(do Mỹ sản xuất trước đây) nhưng dùng vẫn ...OK.
Các bạn có thể xem 1 mảnh nầy nhé. xin download dưới đây:
 Địa chỉ tải bản đồ phía bắc:
Download 1
Dowload 2
Download 3
Địa chỉ tả bản đồ phía nam:
Download
Share on :