Số hóa trên nền ảnh Scan

Số hóa trên mapinfo là việc rất thông dụng. Giúp cho người làm GIS chủ động trong quản lý dữ liệu và biên tập bản đồ cơ sở. để cung cấp kiến thức cho người sử dụng Mapinfo tôi xin giới thiệu tài liệu số hóa bản đồ trên nền ảnh Scan bằng phần mềm Mapinfo.
Tài Liệu: Download
Share on :