Khái Quát Địa Hình Việt Nam

Địa hình là chỉ tiêu rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là các đề tài có liên quan đến GIS. Nó tạo ra các vùng địa lý khác nhau. Trên diện rộng Địa hình rộng lớn (Đại địa hình) nó sẽ phân ra vùng riêng biệt vùng núi, trung du và đồng bằng. Địa hình nhỏ (tiểu địa hình) nó điều khiển tiểu khí hậu của vùng. Qua đó cho ta thấy tầm quan trọng của địa hình. Để giúp các bạn hiểu thêm về địa hình Việt Nam Tham khảo tài liệu đính kèm.

Tài liệu: Download
Share on :