Chuyển dữ liệu từ GPS sang Mapinfo

Kết nối GPS với máy tính là một phần rất quan trọng trong sử lý thông tin GIS. Bài viết nhằm trợ giúp và sử lý những khó khăn khi kết nối GPS và máy tính. Sau khi có dữ liệu trong máy GPS, để sử lý và sử dụng dữ liệu chúng ta phải chuyển sang máy tính. Thông qua các phần mềm GIS cơ sở dữ liệu điều tra từ GPS được hiển thị và cung cấp thông tin cho người sử dụng.
Tài liệu: Download
Share on :