Clean Development Mechanism

Trong bài viết tôi nêu rõ khái niệm về CDM, những điều kiện tham gia những dự án CDM. Tình hình CDM trên thế giới và Việt Nam. Việt Nam đã tham gia nhiều dự án CDM và thật sự Việt Nam đã sẵn sàng, có thể nói rằng hành trình của Việt Nam trên con đường tuân thủ công ước của Liên Hợp Quốc về thay đổi khí hậu, nghị định thư Kyoto nói chung và Cơ chế phát triển sạch nói riêng mới chỉ bắt đầu. Nhưng với những thành công bước đầu, với những cơ chế, chính sách đã và đang xây dựng và những nguồn lực sẵn có sẽ giúp Việt Nam thành công hơn nữa trong các dự án CDM, vững bước hơn trên con đường hướng tới một quốc gia tăng trưởng về kinh tế, phát triển về xã hội và bền vững về môi trường.
Tài liệu
Share on :