Xây dựng hệ thông tin...

 Xây dựng hệ thông tin địa lý trong môi trường mã nguồn mở

Các hệ thông tin địa lý sử dụng công nghệ Web sẽ là các hệ thông tin địa lý của tương lai. Xu thế chia sẻ thông tin là không thể đảo ngược. Cùng với sự phát triển của Internet, công nghệ web đã trở thành một trong các phương tiện trao đổi thông tin hữu hiệu nhất trên mạng khi tích hợp được đây đủ các yếu tố như âm thanh, hình ảnh và tương tác với người dùng. Do các đòi hỏi ngày càng cao trong việc chia sẻ thông tin, các hệ thống thông tin không có khả năng kết nối mạng sẽ mất dần chỗ đứng trong tương lại. Chính vì vậy các hệ thông tin địa lý muốn phát huy được hết khả năng sẽ phải kết hợp các điểm mạnh trong trao đổi và hiển thị thông tin của công nghệ web với các công nghệ xử lý và khai thác các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý.
Tài liệu bạn download tai đây
Share on :