ỨNG DỤNG GIS

Ngày nay, GIS được áp dụng trong hầu khắp các lĩnh vực khoa học và công nghệ, phục vụ những nhu cầu rất cấp thiết của con người.
Mặc dù rất đa dạng và phong phú, các ứng dụng GIS có thể được phân thành ba nhóm, căn cứ vào mức độ và phạm vi áp dụng chúng, bao gồm các ứng dụng loại kiểm kê, các ứng dụng loại phân tích và các ứng dụng loại quản lý. Để tìm hiểu dõ hơn về điều này mời các bạn theo dõi tài liệu về các ứng dụng của GIS mà nhóm tác giả trình bầy rất cụ thể sau đây.

Tài liệu về ứng dụng của GIS download tại đây   
Share on :