Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam


Ngày 31/7/2009 tại Hội An, Văn phòng Chính phủ & Bộ Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu”. Tại Hội thảo, tác giả đã trình bày báo gồm các nội dung:
1. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam
2. Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam
3. Lồng ghép vấn đề BĐKH trong các chính sách phát triển KT-XH


Nội dung kịch bản gồm 2 phần: Phần 1 và  Phần 2
Share on :