INTEGRATED SOLUTION...

 INTEGRATED SOLUTION OF REMOTE SENSING AND GIS FOR UPDATING SPATIAL DATA

Viễn thám (remote sensing) và GIS (Geographical Information System) đã được phát triển từ những lĩnh vực khoa học khác nhau và nhằm đáp ứng cho những yêu cầu ứng dụng riêng biệt. Việc tích hợp hai công nghệ này được xem là một phương pháp hiệu quả trong việc cung cấp thông tin hoặc cập nhật dữ liệu cho GIS. 


Nội dung bài viết nhằm giới thiệu khả năng ứng dụng giải pháp cập nhật dữ liệu không gian sử dụng công nghệ tích hợp Viễn thám và GIS.

Tài liệu bạn download tai đây              
Share on :