DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG GIS


Thông thường, chi phí cho việc thu thập và quản lý dữ liệu trong các dự án GIS chiếm một tỷ lệ khá lớn, trong nhiều trường hợp đạt tới 60 – 80% tổng kinh phí chi cho toàn bộ dự án. Thực tế cho thấy rằng, các dữ liệu sử dụng trong một Hệ thống thông tin địa lý mang đặc tính đa khái niệm, hay nói cách khác là chúng thường rất phức tạp về thể loại, khuôn dạng, tỷ lệ, độ tin cậy, v.v... 

Chính vì vậy, vấn đề xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu GIS thường đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quy trình thực hiện một Dự án GIS...
Tài liệu bạn download tai đây
Share on :