Cơ sở dữ liệu GIS & Map...

 Cơ sở dữ liệu GIS & Map ứng dụng trong các ngành khoa học

Đây là bộ tài liệu rất cụ thể về cơ sở dữ liệu GIS & Map. Trong đó tác giả có đề cập đến sự hình thành và ứng dụng của GIS. Điểm mạnh của GIS để áp dụng trong thành lập bản đồ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho bản đồ. Từ đó áp dụng GIS & Map để phục vụ cho các ngành khoa học khác, cho các mục đích nghiên cứu khoa học...

Tài liệu bạn download tại đây   
Share on :