Biến đổi khí hậu & chiến lược...

Biến đổi khí hậu & chiến lược giảm nhẹ


“Chúng ta cần phải có một phương thức tư duy thật mới nếu nhân loại muốn tồn tại.”
Biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu lâu dài, to lớn, đặt ra những vấn đề nan giải về công lý và quyền con người, cả trong từng thế hệ và từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khả năng giải quyết những vấn đề này là một thử nghiệm kiểm tra năng lực của chúng ta trong việc xử lý hậu quả của chính những hành động của mình. Biến đổi khí hậu nguy hiểm là một mối đe doạ chứ không phải là một thực tế cuộc sống tiền định. Chúng ta có thể lựa chọn việc đối mặt với mối đe doạ ấy và xoá bỏ nó, hoặc để nó lớn mạnh thành một cuộc khủng hoảng toàn diện đối với công tác giảm nghèo và các thế hệ tương lai.
Tài liệu
Share on :