AFD và biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đặt các thể chế phát triển trước một vấn đề mới : từ nay trở đi cần phải dung hòa các nhu cầu phát triển đưa ra trong các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ với vấn đề khí hậu mà khí hậu hiện là một trong những mối đe dọa lớn đối việc thực hiện những Mục tiêu này. Do đó, AFD đã đưa vấn đề biến đổi khí hậu trở thành trọng tâm trong các chiến lược của mình thông qua việc cung cấp tài chính cho các hoạt động đầu tư ít thải ra khí cacbon và đưa nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào trong các hoạt động phát triển của mình.

Tài liệu có thể download tại đây    download
Share on :